Regjeringspartiene, her ved saksordfører Kårstein Eidem Løvaas (H), snudde da Stortinget stemte over dagligvaremeldingen. Dermed ble det flertall for å be regjeringen instruere Konkurransetilsynet om å følge særlig godt med på dominerende leverandører. 

Foto

Heiko Junge | NTB og stortinget.no

 

Dominerende leverandører må begrunne prisforskjeller

Publisert: 5. februar 2021 kl 08.21
Oppdatert: 5. februar 2021 kl 14.59

Dette var overraskelsen da Stortinget torsdag ettermiddag stemte over innstillingen fra næringskomiteen om stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene».

Mindretallsforslag vant fram

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti ble ifølge stortingsreferatet vedtatt enstemmig, med unntak for Arbeiderpartiets Martin Kolbergs stemme:

«Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at tilsynet i sitt arbeid må legge til grunn at leverandører med en dominerende stilling har et særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Det må legges til grunn at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke har en saklig begrunnelse gjennom forskjeller mellom kjedene i produksjons- eller distribusjonskostnader, eller ulik verdi på konkrete motytelser, skader konkurransen mellom kjedene. Det bør formidles til de ulike aktørene i bransjen, både på leverandør- og kjedeleddet, at selv om bevisbyrden ligger på leverandørene, er kjedene i like stor grad ansvarlige for å etterleve regelverket.»

Voteringen skjedde altså torsdag, mens debatt foregikk tirsdag. Der sa saksordfører Kårstein Eidem Løvaas (H) dette om de forslaget om de dominerende leverandørene:

– Vi har hatt en god debatt. Når det gjelder dette forslaget, som det har vært litt debatt om, kan jeg meddele at regjeringspartiene går inn for det.

Regjeringen varslet allerede i Stortingsmeldingen at Konkurransetilsynet vil be om begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpsprisene. Det er dette punktet et samlet storting nå har tydeliggjort ved også å vise til at kjedene også har et selvstendig ansvar.   

Saken fortsetter under annonsen

Avventende til gjennomføringen

Den praktiske betydningen av vedtaket er både Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og NHO Mat og Drikke avventende til:

Slik kommenterer kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug i DLF vedtaket i Stortinget:

– Gjeldende konkurranselov sier at utilbørlig utnyttelse av en dominerende stilling ikke er lov. I hvilken grad begrunnelsesplikten skal supplere dette er foreløpig uklart, derfor er vi glade for at vedtaket er tydelig på at dette skal tilbake til Stortinget.

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke viser til at spørsmålet om hvilke innkjøpsbetingelser dagligvaregrupperingene kan forhandle frem fra leverandørene hele tiden vært en del av arbeidet med dagligvaremeldingen. NHO Mat og Drikke har gjennomgående fremhevet at mat- og drikkeprodusentene ønsker et størst mulig mangfold av kunder, og ikke er tjent med store forskjeller i dagligvaregrupperingens innkjøpsbetingelser

– Stortinget har landet på et balansert vedtak som presiserer at produsentene og dagligvaregrupperingene har et felles ansvar for å unngå ulikheter i innkjøpsbetingelser som svekker konkurransen. Flertallet uttalte videre at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med en nærmere utredning av hvordan begrunnelsesplikten skal innrettes når denne er ferdig utformet. De understreket også at denne ikke må bli for byråkratiserende for næringen og at den også må inkludere et variert utvalg av små og store leverandører, samt at hvilke leverandører som inkluderes i ordningen må kunne endres ut fra Konkurransetilsynets funn i kartleggingene. At Stortinget også understreker i vedtaket bestemmelsene i konkurranseloven, og samtidig klargjør at Stortinget mener dagligvaregrupperingene har et like stort ansvar som produsentene, må etter vår oppfatning sees i sammenheng med dette. Vi imøteser nå en dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan hensikten med disse vedtakene skal operasjonaliseres og gjennomføres, sier Brubakk.

Enda bredere flertall

Saken fortsetter under annonsen

Flere andre punkter i den delte innstillingen fra næringskomiteen fikk også et bredere flertall. Disse punktene ble vedtatt enstemmig i Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå tiltak for å sikre mer åpenhet i verdikjeden for mat.

  • Stortinget ber regjeringen klargjøre ovenfor Konkurransetilsynet at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen.

  • Stortinget ber regjeringen sikre at Konkurransetilsynet har tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen i dagligvarebransjen.

  • Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at de må være spesielt oppmerksomme på vertikal integrasjon og konsentrasjon av kjedemakt. Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon.

  • Stortinget ber regjeringen utarbeide grensehandelsbarometer som permanent ordning innen 1. juli 2021.

  • Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem for Stortinget en egen sak om grensehandel hvor det drøftes og foreslås tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv.

LES MER | Gjennomslag for kampen mot grensehandel

Disse to punktene ble vedtatt mot regjeringspartienes stemmer:

  • Stortinget ber regjeringen stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden i dagligvarebransjen.

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak med forslag om hvordan man i dagligvarebransjen kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlingene mellom leverandører og kjeder, i større grad følger varen.

Kan ta tid

Næringsminister Iselin Nybø (V) svarte slik i Stortinget på oppfordringen om at regjeringen må følge raskt opp:

Saken fortsetter under annonsen

– Vi er nå i en fase der vi har Dagligvaretilsynet er så vidt er oppe og går, og som på en måte skal bygge seg opp og hjelpe oss i Departementet ved å levere saker og faktagrunnlag til oss. Så nøyaktig når vi er i stand til å komme tilbake på de ulike punktene, må jeg komme tilbake til når vi har kommet et stykke lenger med behandlingen. 

Nybø understreker også at arbeidet med dagligvarebransjen skal fortsette med full styrke:

– Konkurranse bidrar til å senke prisene på matvarer, og til at utvalget i butikkhyllene blir større og mer mangfoldig. Det er ikke minst viktig i dagligvarebransjen. Derfor er heller ikke regjeringens arbeid med dagligvarebransjen over med denne meldingen, det fortsetter med full styrke, men nå har vi tatt noen grep som jeg er helt sikker på at vil få positive konsekvenser. Vi vil derfor starte dette arbeidet på en helt annen plass enn vi gjorde da vi skrev denne meldingen.

 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb