Prosjektleder Bjørn Tore Rotabak fra Nofima med en kasse superkjølt laksefilet.

Foto

Jan Inge Haga | Nofima

 

Mer miljøvennlig laks

Fagartikkel i samarbeid med Teknologisk Matforum.

Norsk laks er en stor eksportsuksess, og blir distribuert fersk til store deler av verden. Avstanden og betalingsviljen til deler av markedet er så stor at fly har blitt et vanlig transportmiddel for å kunne tilby fersk laks av god kvalitet.

Et nytt prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal undersøke alternativer til dagens kjølekjede og logistikk for å finne løsninger som gjør det mulig å redusere miljøbelastningen samtidig som kvalitet og holdbarhet ivaretas.

Hva påvirker miljøavtrykket til norsk laks?

På produktets vei fra produksjon til forbruk, er det som oftest produksjonen som belaster miljøet mest. Unntaket er når transport med høyt CO2-avtrykk benyttes. Flyfrakt fra Norge til Shanghai gir cirka 15 ganger høyere utslipp enn båtfrakt, slik at laksens totale utslipp blir cirka tre ganger høyere, viser forskning gjort av RISE.

Produktets holdbarhet og svinn påvirker også miljøavtrykket. Lengre holdbarhet gjør det mulig å bruke mer saktegående transport, og vil bidra til mindre svinn både i butikken og i hjemmene.

Hvorvidt fisken fileteres før eller etter eksport, har betydning både for miljøpåvirkningen og for muligheten for å utnytte restråstoffet.

Saken fortsetter under annonsen

For å gjøre laks mer bærekraftig må man vurdere hvilke metoder man kan bruke for å redusere miljøbelastningen.

Hvordan kan holdbarheten forlenges?

Mange ulike metoder for å øke holdbarhet på sjømat og laks er studert de siste tiårene. l dag transporteres laksen i kasser med is. Isen kjøler ned fisken, og virker både som en forsikring mot brudd på kjølekjeden og som en indikator på at kjølekjeden har vært god.

Superkjøling er et alternativ der laksen kjøles ned til rundt fiskens frysepunkt. Korrekt utført superkjøling gir en holdbarhet på rundt 21 dager, som er en god økning fra 14-16 dager som er vanlig for islagret laks, men det vil raskt føre til problemer hvis kjølekjeden blir brutt.

En alternativ løsning er å fryse fisken. Sensorisk analyse av laks lagret i ett år ved -25 °C hadde en kvalitet som var sammenlignbar med fersk laks.

Pakking i modifisert atmosfære (MA) er et annet alternativ. MA er oftest brukt i forbrukerpakker, og mindre vanlig i større forsendelser. MA sammen med superkjøling har blitt brukt med godt hell, og gir lengre holdbarhet enn om de brukes hver for seg.

Med andre ord finnes allerede gode alternativer til dagens foretrukne løsning. Hvorfor har ikke da havbruksnæringen valgt å gå for løsninger som raskt vil gi bedre klimaregnskap?

Saken fortsetter under annonsen

Markedsutfordringer

Fra et markedsperspektiv kan det være utfordrende å erstatte et ferskt produkt. Endring av produktkonsept kan by på markedsmessige, logistiske og produksjonsmessige utfordringer. Endring i konserveringsmetode må også aksepteres av dagligvarehandelen og forbrukere.

For laks er dette høyst relevant ettersom både industrielle kjøpere og forbrukere har høy preferanse for fersk laks. En utfordring her er at det eksisterer lite kunnskap om forbrukeraksept for ulike konserveringsmetoder for laks. Både evaluering av selve produktene og informasjon om hvordan produktene er fremstilt påvirker forbrukeraksept og endelig kjøpsbeslutning.

Økonomiske betraktninger

Valg av konsept kan ha stor betydning for produktets prisoppnåelse. I prosjektet ønsker vi å vurdere både eventuelle endringer i prisoppnåelse, og mulige endringer i markedsdynamikken. Fryste produkter vil gi helt andre perspektiver på til transport- og lagringstid, noe som også vil påvirke produktenes markedsmekanismer.

Fersk fisk har kort salgstid, som gir prisvariasjoner etter tilbud. Lagringsmulighetene gjør fryst fisk mindre utsatt for prisvariasjon, og gir dermed mindre økonomisk risiko. Ulempene ved fryst fisk er at den kommer i konkurranse med andre og rimeligere fiskeslag.

Målet med prosjektet

Saken fortsetter under annonsen

Målet vårt er å komme opp med nye alternative løsninger som vil være akseptable både for miljø og kunder, som også er teknologisk gjennomførbare, og som gir positive økonomiske effekter.

For første gang undersøker forskere alle fire aspektene i samme prosjekt. Prosjektets totale omfang vil gi et godt beslutningsgrunnlag når nye anbefalinger for miljøgunstig transport av norsk laks til fjerne markeder skal legges. Prosjektet hadde oppstart i august i år, og avsluttes i april 2022

Prosjektet er finansiert av FHF, og utføres av Nofima, RISE og NTNU. Økonomisk har prosjektet en ramme på 3 millioner kroner.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb